Principis metodològics

La metodologia a la nostra Escoleta parteix d’un treball globalitzador, perquè és la manera en què els infants perceben el món.
Per l’equip educatiu, l’infant és protagonista dels seus aprenentatges en tots els moments que està a l’escola, no tan sols quan fem l’activitat concreta, sinó en les rutines i hàbits del dia a dia. El nen/a des que entra a l’escola està aprenent i interioritzant coneixements a la seva realitat. Es segueix l’aprenentatge significatiu, és a dir, l’infant és el centre del procés d’aprenentatge.
La metodologia és activa, basada sempre en els interessos i les necessitats dels més petits. Les educadores som les acompanyants del seu procés educatiu i no incidim a l’hora de la seva descoberta, cadascú ho fa al seu ritme.

És molt important que siguin feliços i gaudeixin del que estan fent.

Per aquest motiu l’espai s’organitza de manera rica i estimuladora, per afavorir el seu desenvolupament.

Enfocament globalitzador

El principi globalitzador pretén respectar la manera natural com l’infant aprèn, percebent la realitat com un tot entre si. Considera que l’aprenentatge que duen a terme els alumnes és el producte de nombroses connexions entre els coneixements nous i els ja apresos o experimentats.

Aprenentatge significatiu

Activitats que tenen significat per l’infant, de tal manera que pugui relacionar les experiències prèvies amb els aprenentatges nous i que contribueixen al seu desenvolupament. Perquè puguin dur-se a terme els aprenentatges cal que les activitats i els jocs tinguin un sentit clar i motivador per l’infant.

Metodologia Activa

Estimular l’infant perquè sigui l’autèntic i veritable protagonista del seu aprenentatge. Pretenem que participi en la construcció dels seus propis aprenentatges activament i que parteixi dels seus interessos i curiositats, de manera que fomenti l’observació, la manipulació i l’experimentació.

El joc destaca com a activitat pròpia d’aquesta etapa.

Socialització

Situacions d’aprenentatge en que l’infant trobi moments per agrupar-se amb els seus iguals, es relacioni i s’enfronti a situacions de joc en que hagi d’interactuar amb els altres.

S’afavorirà la socialització dels infants amb els seus iguals i amb els adults.

Competències Bàsiques

Donem molta importància al treball per competències bàsiques. Com a punt important i per treballar l’estimulació dels infants d’aquestes edats, tenim una sèrie d’ítems organitzats per competències bàsiques, que contribueixen al desenvolupament de les capacitats o habilitats que els permetran ser cada vegada mès competents en els diferents àmbits de la vida.

Aquests ìtems els anem treballant al llarg de l’any com una manera de reforçar les capacitats dels infants.

Entenem com a competència bàsica, la capacitat o habilitat de l’infant per aplicar, de manera eficaç, actituds, habilitats i coneixements a l’hora i de manera interrelacionada.

 • Comunicació lingüística

  Fa referència a la utilizació del llenguatge com a mitjà de comunicació, d’aprenentatge i de regulació de conductes i emocions.

 • Competència lògica i matemàtica

  Desenvolupa l’habilitat per utilitzar nombres i fer operacions bàsiques.

 • Competència per al coneixement i interacció amb el medi físic

  Habilitat per interactuar amb el món físic, implica posar en marxa les habilitats per actuar amb autonomia i iniciativa personal en els diferents àmbits de la vida.

 • Competència social i ciutadana

  Habilitats socials necessàries que els permetran viure en societat i comprendre la realitat del món on viuen.

 • Competència cultural i artística

  Acosta als infants al món que els envolta, a la comprensió i a la valoració de diferents manifestacions culturals i artístiques.

 • Competència per aprendre a aprendre

  Aprendre a aprendre implica iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaç de continuar-lo de manera autònoma tenint en compte aprenentatges i experiències anteriors.

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal

  Es basa en el coneixement de si mateix que va construint l’infant, en el desenvolupament de valors i actituds personals, com ara autonomia, autoestima, responsabilitat, iniciativa i capacitat per assumir riscos i afrontar problemes.

 • Competència emocional

  Afavoreix el desenvolupament de capacitats perquè aprenguin a conèixer els seus propis sentiments i emocions, les habilitats socials i l’empatia.

Vine i creix amb nosaltres!

Informació